0069203 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
SDØE 1. halvår/2.kvartal:

Lavere priser og produksjon. Rigg-beslutning viktig for økt utvinning

Lavere priser og produksjon samt økte investeringer og kostnader, ga reduserte inntekter fra statens direkte eierandeler på norsk sokkel i første halvår 2013. Netto kontantstrøm til staten var 67,8 milliarder kroner, 16,7 milliarder lavere enn i samme periode året før. På den positive siden framholder Petoros administrerende direktør, Grethe Moen, beslutningen i 2. kvartal om å anskaffe to borerigger til Gullfaks og Oseberg. Dette vil bidra til økt utvinning fra de to viktige feltene. 
For andre kvartal var kontantstrømmen 30,5 milliarder mot 41,6 milliarder i andre kvartal 2012.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i første halvår var 1058 tusen fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1161 tusen foed for samme periode i 2012. Nedgangen skyldes blant annet driftsproblemer på Trollfeltet og ved Snøhvit-anlegget på Melkøya. I andre kvartal var samlet produksjon 995 tusen foed mot 1004 tusen i fjorårets andre kvartal.

Totale investeringer har hittil i år vært 16 milliarder kroner som er 22 prosent høyere enn for samme periode i 2012.
 
En positiv trend innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) har fortsatt i 2. kvartal.
 
Grethe Moen minner om at til tross for nær 20 prosent reduksjon i netto kontantstrøm fra første halvår i fjor, så er statens inntekter fra SDØE så langt i år fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

 Fra virksomheten i 2. kvartal, er Moen særlig godt fornøyd med beslutningene i Gullfaks- og Oseberg-lisensene om å gå til anskaffelse av to såkalte kategori J-borerigger som skal eies av lisensene selv. "Dette er noe Petoro har tatt initiativ til og i tre år samarbeidet tett med Statoil for å realisere. Ettersom disse lisensene har et langsiktig behov for boring av produksjonsbrønner, er det lønnsomt å eie rigger selv i stedet for å leie i et marked med høye riggrater. På denne måten reduserer vi borekostnadene og øker dermed antall lønnsomme brønner. Dette er det aller mest effektive tiltaket for å øke utvinningen i modne felt", sier Moen.
 
Partnerne i Oseberg (bildet) og Gullfaks tok i 2.kvartal beslutning om å kjøpe inn såkalte Cat-J-rigger for å bore flere produksjonsbrønner og dermed bidra til økt utvinning fra feltene. (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

Den nye Petoro-sjefen viser for øvrig til at selskapet gjennom 22. konsesjonsrunde har blitt ytterligere styrket som en viktig aktør i Barentshavet. "Petoro er med på de aller fleste letebrønnene i år og neste år, og med andeler i åtte nye lisenser har vi nå en langsiktig mulighet for å bidra til helthetlig utvikling av dette sentrale området for norsk olje- og gassvirksomhet", sier Grethe Moen.
 
Som rettighetshaver var Petoro i 2. kvartal med på utsettelse av beslutning om utbygging av Johan Castberg-funnet i Barentshavet. Dette ble gjort fordi partnerskapet trenger mer tid til å studere virkninger av kostnadsøkning, noe justert volum og endringer av skattevilkår. Petoro er fortsatt opptatt av å få til en utbyggingsløsning til havs og ilandføring av olje som gir fleksibilitet til videreutvikling både av Johan Castberg-området og Barentshavet for øvrig.
 
Konseptvalget for videreutvikling av Snorrefeltet er utsatt til høsten. Petoro forventer at arbeidet som nå gjøres, skal styrke grunnlaget for en ny brønnhodeplattform i området.  
 
For nøkkeltall og mer informasjon, se styrets kvartalsrapport.
 

Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef, Petoro AS
+47 51 50 20 24
+47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no
 
Publiseringsdato: 30-07-2013