Oljepris og gassproduksjon opp - gassprisen redusert

56 milliarder kroner fra statens egen olje- og gassportefølje i første halvår:
Staten fikk tilført 56 milliarder kroner fra sine direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten i første halvdel av 2010 - på nivå med første halvår i 2009. Men inntektene er annerledes sammensatt enn i fjor, som følge av kraftig oljeprisøkning og betydelig lavere gasspris.
Hovedforklaringen på gassprisfallet fra 1. halvår 2009 er at gassprisen er koplet mot oljeprisen – men med et etterslep på inntil et halvt år. Spotprisen for gass styrket seg mot slutten av halvåret. Gassproduksjonen var klart høyere i første halvår 2010 enn for tilsvarende periode i fjor, som følge av høyere avtak under de langsiktige gasskontraktene.

Halvårsresultat etter finansposter var 53,4 milliarder kroner. For 2. kvartal var resultatet etter finansposter 25 milliarder kroner, omtrent som i tilsvarende periode 2009. Netto kontantstrøm til staten var i andre kvartal 25,9 milliarder kroner, 2,1 milliarder kroner høyere enn for samme periode i fjor.

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal var 1060 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 1004 kboed for samme periode i 2009. Tilsvarende tall for halvåret var 1169 kboed mot 1149 i fjor. Gassproduksjonen i andre kvartal i 2010 er 25 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor og skyldes høyt avtak under de langsiktige kontraktene. Olje- og NGL-produksjonen viser en reduksjon på 12 prosent, hovedsakelig som følge av produksjonsfallet fra modne felt.

Det har vært en positiv utvikling innen helse, miljø og sikkerhet, først og fremst ved at antall alvorlige hendelser er redusert.

Administrerende direktør Kjell Pedersen kopler trekk ved halvårsresultatet opp mot selskapets nye strategi som ble vedtatt av styret i 2. kvartal:

”Den mest effektive måten å dempe fallet i oljeproduksjonen fra norsk sokkel, er å øke utvinningen fra store felt som alt er i produksjon. I Petoros portefølje står de 10 største feltene for 80 prosent av olje- og gassproduksjonen i dag – og vil antakelig gjøre det også i 2025. Men for å hente ut så mye av ressursene som vi tror er mulig, må vi bore 2-3 ganger så mange produksjonsbrønner per år som det vi gjør i dag og vi må ta tidsriktige beslutninger om investeringer for økt levetid og effektiv drenering av feltene. For noen felt blir det nesten som å bygge dem ut for andre gang. Det viktigste punktet i vår nye strategi dreier seg nettopp om dette: å realisere potensialet i og nær de store modne feltene.”

Pedersen viser til at endringene og usikkerheten i gassmarkedet som gjenspeiles i halvårsresultatene for SDØE, også har et motsvar i Petoros nye strategi: Helhetlig og tidsriktig videreutvikling av gassverdikjeden.

Han viser til at etterspørselen etter gass i Europa påvirkes negativt av den internasjonale økonomiske nedturen etter finanskrisen. Samtidig er store mengder skifergass og annen ukonvensjonell gass i ferd med å bli en utfordrer til konvensjonell gass i markedet.

”Petoros strategi er blant annet å tilrettelegge for økt fleksibilitet i gassverdikjeden for å kunne håndtere muligheter, endringer og usikkerhet” sier Pedersen.

Det tredje punktet i Petoros nye strategi, er å søke forretningsmuligheter i Vøring-området av Norskehavet og i Barentshavet Sør. ”Leting i slike umodne områder er fortsatt viktig for den langsiktige reservetilgangen på norsk sokkel, men så langt har ikke forventningene om store nye funn slått til. Lønnsom utbygging av mindre funn kan bli en stor utfordring. Dessuten kan selskapsvise prioriteringer komme i veien for helhetlige områdeløsninger. Petoro ønsker å bidra til lønnsom utbygging ved å se slike områder i en sammenheng når det gjelder letevirksomheten og modning av ressurser,” sier Pedersen.

I Barentshavet Sør er han særlig opptatt av å skape lønnsomhet i utbygging av et Snøhvit prosesstog nummer to på Melkøya ved Hammerfest. Slik utbygging kan komme til å kreve tilgang av gass fra flere mindre felt som kan befinne seg i relativt stor avstand fra selve Snøhvit-feltet. Petoro ser for seg at områdeløsninger kan bli en forutsetning for lønnsomhet også i andre deler av Barentshavet.

For mer informasjon om resultatet og beskrivelse av Petoros strategi, se styrets halvårsrapport.

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Sveinung Sletten
sveinung.sletten@petoro.no
515 02 024
950 75 554

Flere nyheter

14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer
Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer