Petoro leverer sitt nest beste resultat noensinne

Pressemelding årsresultat 2012
Året 2012 var for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) et av de to beste noensinne. Petoros regnskap viser at netto kontantstrøm til staten var 146,9 milliarder kroner, nær 15 prosent høyere enn i 2011. Samlet gjennomsnittlig dagsproduksjon i 2012 var 1,132 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.), opp 11 prosent fra året før. Hovedårsak til resultatforbedringen er høyere gassalg og priser. Inntektene var for første gang større fra gass enn fra olje.
Årsresultatet var 150,0 milliarder kroner sammenlignet med 133,7 milliarder kroner i 2011. Totale driftsinntekter i 2012 var 213,9 milliarder kroner, mot 188,8 milliarder kroner året før. Netto reservetilgang for 2012 var på 278 millioner fat o.e.
 
Gassproduksjonen var 22 prosent høyere i 2012 enn året før. I tillegg registreres det en utflating av oljeproduksjonsfallet, kun to prosent nedgang fra 2011 til 2012 etter ti år med betydelig reduksjon år for år.
 
Inntektene fra gassalg var i 2012 høyere enn inntektene fra salg av olje og andre væsker. Gassalget innbragte 106,4 milliarder kroner mot 81,7 milliarder kroner i 2011. Gjennomsnittlig gasspris var 2,35 kroner per Sm3, ni prosent høyere enn i 2011. Inntektene fra olje og NGL var 96,3 milliarder kroner, som er på nivå med året før. Gjennomsnittspris for olje var 657 kroner per fat, fire prosent høyere enn året før.
 
Investeringer var 25,8 milliarder kroner, som er en økning på 20 prosent i forhold til 2011. De største investeringene var knyttet til høy boreaktivitet på Troll, Gullfaks og Oseberg, videre utbygging på Ormen Lange og utbygging av havbunnskompresjonsanlegg på Åsgard. I tillegg kommer balanseførte letekostnader, slik at totale investeringer for 2012 ble 26,4 milliarder kroner.
 
Administrerende direktør Kjell Pedersen er godt fornøyd med resultatene fra 2012. Innen helse, miljø og sikkerhet viser tallene fortsatt forbedring og det har ikke vært noen dødsulykker i Petoros portefølje.
 
I tillegg til de gode finansielle og driftsmessige resultatene er han også fornøyd med at de utfordringene som Petoro har vært opptatt av med hensyn til modne felt begynner å få større gjennomslag. "Vi har gode prosesser i Snorre, men p������������ andre felt skulle jeg ønske bedre fremdrift mot beslutninger. Her må vi stå på videre for a maksimere verdien av disse feltene som fremdeles er betydelige."
 
Pedersen peker for øvrig på en spennende utvikling i nordområdene, både for norsk petroleumsvirksomhet generelt og for Petoro. "Vi har vært aktive i forkant av lisensens valg av ilandføring av oljen fra Skrugard/Havis for å sikre en fleksibel utbyggingsløsning. Vi trenger fleksibilitet for å kunne transportere økte volum som følge av forventede nye funn i området, og vi ser at en ilandføringsterminal på Magerøy også kan bidra positivt til en utvikling videre østover i Barentshavet. Det er samtidig viktig at dette gir landsdelen konkrete ringvirkninger av virksomheten."


 
Petoro ble nylig tildelt 25 prosent andeler i de to første lisensene på Islands del av Jan Mayen-ryggen. Kjell Pedersen sier at selskapet dermed er i god posisjon i forhold til en eventuell åpning av den norske delen av sokkelen rundt Jan Mayen. Han ser med spenning også mot en åpning av den sørøstre delen av Barentshavet, der Norge og Russland er blitt enig om en permanent delelinje.
 
"Det er mange forhold som gjør at Barentshavet og nordområdene trer stadig tydeligere fram som den neste store provinsen for utviklingen av den norske petroleumsvirksomheten. Det er viktig at vi som industri har den kompetanse og kapasitet som skal til for å kunne håndtere virksomheten her på en lønnsom, sikker og miljømessig forsvarlig måte – slik vi har gjort til nå på norsk sokkel."
 
Pedersen sier at en betydelig kapasitetsutfordring har vært tilgang på rigger, både til boring av produksjonsbrønner for å få ut verdiene i eksisterende felt og til boring av letebrønner. Industrien, inkludert Petoro, har i stor grad møtt denne utfordringen gjennom anskaffelse av nye rigger. Men beregninger viser at de nye riggene vil kreve 4000 flere folk med riktig kompetanse de neste 2-3 årene.
 
"Jeg ser to hovedområder som må adresseres: Det ene er optimal utnyttelse av kompetansen i eksisterende bemanning. Det andre er rekruttering og effektiv kompetansebygging hos nye riggansatte. Jeg oppfordrer partene i arbeidslivet til å sette seg sammen for å diskutere hva som må til for å møte bemanningsutfordringen. En slik diskusjon må sannsynligvis også omfatte arbeidstidsordninger."
 
Kjell Pedersen sier hans innspill i denne forbindelse dreier seg om å sikre kompetanse og kapasitet, ikke å adressere kostnadsutfordringen på norsk sokkel.
 
  Fjerde kvartal Hele året
  2012 2011 2012 2011
Driftsinntekter 58 471 53 633 213 885 188 820
Totale driftskostnader 18 081 14 364 61 167 53 860
Driftsresultat 41 467 39 269 152 717 134 959
Netto finansposter -851 -96 -2 731 -1 239
Resultat etter finansposter 39 539 39 174 149 986 133 721
Totale investeringer 6 620 3 288 26 399 19 053
Netto kontantstrøm overført til staten 31 803 30 821 146 930 128 083
Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat) 110,90 113,48 113,27 114,00
Kurs NOK/USD 5,69 5,69 5,80 5,54
Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat) 631 646 657 632
Produksjon olje + NGL (1.000 fat per dag) 433 463 430 440
Gjennomsnittlig gasspris (NOK/Sm3) 2,38 2,33 2,35 2,15
Produksjon gass (mill Sm3 per dag) 129 104 112 92
Total produksjon (1.000 fat o.e. per dag) 1 247 1 116 1 132 1 016


For mer detaljert informasjon om SDØE-resultatet 2012, se Petoro-styrets årsberetning.
 
Kontakt:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
Petoro AS
51 50 20 24
950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no
 

Flere nyheter

Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer